۳۱۷۷۸
     علاقه مندی ها
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

صدور سند مالکیت المثنی

صدور سند مالکیت المثنی

صدور سند مالکیت المثنی

صدور سند مالکیت المثنی - سامانه جامع املاک همدان

صدور سند مالکیت المثنی – سامانه جامع املاک همدان

♦️ اخذ سند مالکیت المثنی در صورت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت :

🔷 در صورتی که به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، مالک بخواهد سند مالکیت المثنی بگیرد، در این صورت باید ابتدا، نحوه ی از بین رفتن یا گم شدن سند را کتباً به اداره ثبت محل اعلام کند .
سپس استشهادیه ای (که نمونه آنرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود)، مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه اعلام خود نماید.

بعد از اعلام و ارائه ی مدارک ، اداره ثبت موضوع را به دفاتر اسناد رسمی اعلام و موضوع را یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار یا روزنامه هایی که آگهی ثبتی درج می شود، آگهی می نماید، در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود.

 

پاسخ به سوالات حقوقی با مشاور حقوقی حرفه ای بصورت رایگان

 

♦️ اخذ سند مالکیت المثنی در صورتی که نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی با حکم دادگاه و صدور اجرائیه امکان پذیر نباشد :

🔷 در مواردی که سند مالکیت در نزد شخص یا اشخاص ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و حتی با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود . در این صورت مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده ی حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت موارد قانونی، طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی نماید.

 

اینستاگرام وبسایت جامع املاک همدان

 

♦️ اخذ سند مالکیت المثنی به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری به گونه ای که قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد :

🔷 هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدورسند مالکیت المثنی خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید.

( رحیم بخش )